Regulaminy promocji #ReStart

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „#ReStart”.
 2. Organizatorem Promocji jest: Anna Bury, NIP 9442239406 REGON 364995541 prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “Anna Bury Mowo.Media” przy ul. Macieja Dębskiego 93/6 30-499 Kraków,

oraz

Kinga Łannik, NIP 9442166274 REGON 383252259 prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “Kinga Łannik Mowo.Media” przy ul. Macieja Dębskiego 93/6 30-499 Kraków,

działające wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą “Mowo.Media Anna Bury, Kinga Łannik spółka cywilna”, NIP 6793184480, Regon 383256493 z siedzibą w Krakowie, ul. Macieja Dębskiego 93/6, 30-499 Kraków.

 1. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Promocji na łamach serwisu.
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 18.05.2020 r. i trwa do 12.06.2020 r. do godziny 17:00 lub do wyczerpania zapasów.
 3. W promocji weźmie udział 10 (słownie: dziesięcioro) pierwszych uczestników, którzy zgłoszą się do promocji i podpiszą umowę z Mowo.Media Anna Bury, Kinga Łannik spółka cywilna na okres minimum 3 miesięcy.
 4. Promocja dotyczy otrzymania darmowego 30-sekundowego filmu promocyjnego (promującego usługi/produkty/działalność Klienta) nagrywanego metodą tradycyjną.
 5. Skorzystanie z promocji następuje poprzez podpisanie umowy z Mowo.Media Anna Bury, Kinga Łannik spółka cywilna:
 • na okres minimum 3 miesięcy, obejmujący świadczenie usług z zakresu marketingu online,
 • cena usług objętych umową przez okres trzech miesięcy musi być nie mniejsza niż 600 zł netto/miesiąc.
 1. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje:
 • 30-sekundowy film zrealizowany techniką tradycyjną (nie animacją) z animowanymi napisami i podpisami.
 • Film zrealizowany w siedzibie firmy Klienta bądź w miejscu wskazanym przez Klienta. Koszty lokacji pokrywa Klient.
 • Z darmową muzyką stockową (z licencją komercyjną).
 • Film z kolorkorekcją materiałów i udźwiękowieniem.
 • Dźwięk nagrywany na planie obejmuje jedynie wywiady.
 • Film bez lektora (możliwość dogrania lektora – odpłatnie)
 • Bezpłatny dojazd na miejsce realizacji filmu na terenie Krakowa i okolic (promień do 25 km). Pozostałe rejony Polski – doliczenie kosztów dojazdu.
 • Realizacja Filmu odbędzie się w uzgodnionym terminie oraz miejscu przez obie Strony.
 1. Filmu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 2. Klient może skorzystać z promocji tylko jeden raz.
 3. W celu realizacji Filmu Promocyjnego, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon osoby korzystającej z Promocji.
 4. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, Film Reklamowy może nie zostać zrealizowany, a Promocja zostanie przyznana kolejnej osobie z listy oczekujących.
 5. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 6. Promocja kierowana jest do klientów Agencji będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.
 7. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 8. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres biuro@mowo.media. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 10. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
 • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
 • przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 1. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie https://mowo.media/restart/ . Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 2. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzców w sposób niedozwolony,
  w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Promocji.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.